Een ogenblik geduld a.u.b.
 • Home
 • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Veel van ons werk kunnen we alleen uitvoeren met gebruik van persoonsgegevens. De GGD zet deze gegevens in een dossier. Voor het opvragen en gebruik van gegevens zijn wetten en regels opgesteld. Hier lees je op welke manier de GGD jouw gegevens beschermt.

Persoonsgegevens

Bij GGD Gelderland-Zuid werken verschillende medewerkers. Zij werken samen om jou de juiste zorg of dienst te bieden. Heb je voor de eerste keer contact met de GGD? Dan vragen wij je naar je algemene persoonsgegevens. Dit zijn gegevens als je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en verzekeringsvorm. Eventueel kunnen wij ook naar bijzondere persoonsgegevens vragen zoals medische- en gezondheidsgegevens.

Burgerservicenummer

Wij vragen ook naar je Burgerservicenummer (BSN). Met dit nummer kunnen we je persoonsgegevens inzien zoals ze zijn opgeslagen in de Basisregistratie Personen (BRP).

Dossier

De GGD verzamelt je gegevens in een digitaal dossier. Hierin staan ook de gegevens over uitgevoerde onderzoeken, behandelingen, consulten en eventueel medicijngebruik. En ook andere informatie die voor je behandeling of begeleiding belangrijk zijn.

Wettelijke regelingen

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan regels over het vastleggen en het gebruik van persoonsgegevens. Voor het vastleggen van persoonsgegevens is op de GGD ook van toepassing:

 • de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) voor de afdelingen Algemene gezondheidszorg en Jeugdgezondheidszorg en,
 • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) voor de afdelingen Bijzondere zorg en Veilig Thuis.

GGD Gelderland-Zuid maakt alleen gebruik van je persoonsgegevens als dit volgens de wet mag.

Onze gedragscode

Binnen GGD Gelderland-Zuid is iedere medewerker verantwoordelijk voor een zorgvuldige en betrouwbare behandeling en verwerking van persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de Ambtenarencode. Op bepaalde medewerkers is ook een beroeps- of gedragscode van toepassing. Concreet: iedere medewerker zorgt ervoor dat persoonsgegevens niet:

 • In onbevoegde handen komen.
 • Verloren raken.
 • Door onoplettendheid openbaar worden.

Bewaren van jouw gegevens

De GGD is verplicht om jouw gegevens te bewaren in een dossier. Persoonsgegevens die met betrekking tot de verlening van zorg in een dossier worden vastgelegd, moeten op grond van de WGBO 20 jaar worden bewaard of zoveel langer als naar het oordeel van de hulpverlener nodig is.

Van cliënten die minderjarig zijn, bewaren we het afgesloten dossier vanaf het 18e levensjaar nog 20 jaar.
Als een wettelijk voorschrift een andere (afwijkende) bewaartermijn noemt, dan houden we die termijn aan.

Jouw rechten

Zolang jouw dossier in gebruik is of wordt bewaard, heb je de volgende rechten:

 • Het recht te weten wat er met jouw gegevens gebeurt.
 • Het recht op inzage en afschrift van jouw gegevens.
 • Het recht om onze medewerker te vragen feitelijke onjuistheden in jouw dossier te corrigeren.
 • Het recht om informatie die niet relevant is, te laten verwijderen (bijvoorbeeld ras, levensovertuiging, geloof).
 • Het recht een verzoek in te dienen om jouw dossier te laten vernietigen.
 • Het recht op toevoeging van een eigen verklaring aan het dossier.
 • Het recht om jouw gegevens over te dragen aan een andere instelling (bijvoorbeeld de GGD in je nieuwe woonplaats).

Wil je gebruik maken van een van deze rechten? Neem dan contact op met je contactpersoon bij de GGD.

Bij een verzoek om inzage of een kopie van uw dossier controleert de GGD je identiteit met behulp van een geldig legitimatiebewijs.

Willigen we je verzoek niet in?
Dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij GGD Gelderland-Zuid en/of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens uitwisselen

De medewerker waarmee je contact hebt mag jouw gegevens niet zomaar met anderen uitwisselen. Daarvoor is jouw toestemming nodig.

In een aantal situaties is jouw toestemming niet nodig:

 • Bij een wettelijke plicht om gegevens te verstrekken.
 • Wanneer er gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van iemand anders.
 • Wanneer je aan een hulpverlener, die werkt voor een andere organisatie en die betrokken is bij de zorg- en dienstverlening, al toestemming hebt gegeven om met de GGD gegevens uit te wisselen.
 • Wanneer je de GGD al eerder toestemming hebt gegeven om gegevens uit te wisselen met bepaalde medewerkers die werken bij andere organisaties.
 • Wanneer jouw gegevens geanonimiseerd gebruikt worden voor (wetenschappelijk) onderzoek van de GGD.

Privacy minderjarigen

Zijn cliënten jonger dan 12 jaar? Dan hebben de ouders met gezag of voogd recht om het dossier in te zien, of recht op een kopie van het dossier.

Bij cliënten van 12 tot 16 jaar hebben kind en ouders met gezag of voogd een gezamenlijk recht om het dossier in te zien. Bij een meningsverschil geeft het recht van het kind de doorslag.
Cliënten vanaf 16 jaar hebben een eigen zelfstandig recht. Dit betekent dat ouders toestemming nodig hebben van het kind als ze het dossier willen inzien of een kopie willen ontvangen.

Privacy na overlijden

De GGD beschermt de privacy van een cliënt ook na overlijden. Daarom mogen familieleden of anderen het dossier van een overledene niet zomaar inzien. Een verzoek hiervoor dien je in bij de directeur van GGD Gelderland-Zuid.

Informatie

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen over je privacy? Neem dan contact op met je contactpersoon bij de GGD. Je kunt je vragen ook mailen naar GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl

Meer informatie

Op de website van GGD Gelderland-Zuid staat het Privacyreglement GGD Gelderland-Zuid. Je kunt ook informatie vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl